O nama

Bosnia Press je nezavisni politički magazin, novinarski freelance projekt.

Bosnia Press je javni elektronski medij, Web portal namijenjen informisanju i edukaciji.

Inormacije koje preznetira Bosnia Press su sa akcentom na Bosnu i Hercegovinu, te zemjlje regiona (bivše Jugoslavije). Web portal Bosnia Press takođe prezentira i autorske tekstove novinara Bosnia Press i drugih medija.

Web portal Bosnia Press temelji svoj legalitet i legitimitet na Univerzalnoj (Opštoj) deklaraciji o ljudskim pravima, koja svim pojedincima i grupama garantuje (na teritoriju zemalja potpisnica ove UN Deklaracije, koja ima supremaciju nad svakim domaćim Ustavom i zakonodavstvom), između ostalog i sljedeće:

Član 19.
Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja. To pravo obuhvaća slobodu zadržavanja
mišljenja bez vanjskih pritisaka te slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja
putem bilo kojeg sredstva javnog priopćavanja i bez obzira na granice.